سامانه ورزش کوهبنان
آدرس دفتر
کوهبنان خ استادیوم ورزشی -اداره ورزش و جوانان

پرداخت شهریه والیبال خواهران-تیم کوثر الف

شنبه ۳ تا ۴.۵ عصر و دوشنبه ۴.۵ تا ۶ عصر
  • قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان
  • قیمت: ۵۰۰ تومان
  • ۰ تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پرداخت شهریه والیبال خواهران-تیم کوثر ب

شنبه ۴.۵تا ۶ عصر و پنج شنبه ۱۰.۳۰ تا ۱۲ صبح
  • قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان
  • قیمت: ۵۰۰ تومان
  • ۰ تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .